Bestyrelsen og Ø-udvalget

 

Kommunikation fra S/I Greve Marina                       D. 13.10.2021

Havnebestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde 30.september og 13.oktober 2021.

Den nye bestyrelse, som blev valgt på generalforsamlingen 1. september, har gennemgået og drøftet vores forretningsorden, så vi er sikre på at vores arbejde forløber velordnet. Vi har svære ting foran os, så det er vigtigt at vi arbejder ordentligt og effektivt.

Vi har besluttet at vedblive med at udsende nærværende kommunikation efter hvert bestyrelsesmøde.

Vi har også besluttet at oprette en mail så man kan komme i kontakt med formand og næstformand hvis man mener, at der er behov for at eskalere en sag til bestyrelsen. Vi henstiller dog til at alle henvendelser først er søgt løst med havnens personale inden man retter henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen har gennemgået rækken af kommentarer fra generalforsamlingen og aftalt hvem der skal afklare disse og eventuelt løse opgaverne.

Bestyrelsen drøftede den videre proces med indførelsen af differentierede havneafgifter for pladsejerne. Bestyrelsen mener det er vigtigt at få sat det i værk for 2022, da havnen på mange punkter har behov for øgede indtægter til vedligehold af vores anlæg, så ikke havnen forfalder. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen opfordret til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor tallene for de fremtidige pladsafgifter kunne fremlægges og gennemgås.

Indkaldelse af pladsejere til 11.november vil ske i en separat indkaldelse.

Regulering af øvrige takster aftaler vi på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelse har aftalt at havneøernes priser skal gøres så ens som muligt. Vi ser ingen grund til at den samme service skal koste noget forskelligt på de to havneøer.

Bestyrelse har aftalt næste bestyrelsesmøde til den 9.december.

 

 

 

Kommunikation fra S/I Greve Marina                      D. 01.09.2021 

Havnebestyrelsen holdt Generalforsamling 1.september 2021.

Dagsordenen var fyldt med vigtige og store emner. Mødet trak derfor længere ud end vi havde planlagt, men blev holdt i god og konstruktive tone.

Regnskab for 2019, 2020 og budget for 2021 blev godkendt.Bestyrelsens forslag til nye principper med differentierede havnetakster blev debatteret. Generalforsamlingen var overvejende positiv over for principperne, men da der også var argumenter imod, opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen bør være mere konkret og have endelige tal på de nye takster. Bestyrelsen vil drøfte den videre proces på først kommende bestyrelsesmøde.Bestyrelsen præsenterede forslaget til havnens nye strategiske plan ”Greve Marina mod 2030”, der blev modtaget meget positivt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ytrede utilfredshed med at kønsopdelingen af toiletterne på Hejren var blevet fjernet. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning. Hejrens ø-udvalg diskuterer mulige løsninger på førstkommende ø-udvalgsmøde.

Det detaljerede referat af mødet vil blive udsendt snarest.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:

Formand: Bjarke M. Christensen, Næstformand: Johannes Michael Bührmann, Kasserer: Jan B Asmussen, der sammen med Michael Birk (nyvalgt), Bjørn B. Nielsen (nyvalgt), John Frederiksen (nyvalgt), Kenneth Obionu, Aksel A. Glæsner, Marianne Pedersen, John T. Olsen og Torben Hoffmann udgør den samlede bestyrelse for Greve Marina.

Den nye bestyrelse har aftalt bestyrelsesmøde den 30.september.

 

 

Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina        D. 13.04.2021

Havnebestyrelsen holdt møde den 13. april 2021.

Grundet Corona er det desværre ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen d 27. april 2021 som håbet.

Bestyrelsen fortsætter og ser sig blot nødsaget til at drive havnen, som havde der været afholdt generalforsamling med godkendelse af regnskaber og budgetter.

Vi udsender snarest en skriftlig årsberetning, hvor vi inkluderer noget om de spørgsmål og forslag der var indkommet til generalforsamlingen.

Uddybning af indsejlingen er gennemført. De øvrige uddybninger har vi besluttet at vente lidt med.

NIRAS’ endelige rapport over Mågens område er kommet og der pågår overvejelser om, hvordan vi får uddybet og fjernet sedimenterne, der er løbet ind i havnen fra gennemstrømningen.

Strategiplanen ”Greve Marina mod 2030” er stort set færdig og ville have været lanceret og gennemgået på Generalforsamlingen her i april. Vi sætter forsigtigt gang i nogle af de elementer der er mest enighed om i forventning om, at planen bliver godt modtaget på den kommende generalforsamling.

Det mest interessante er tilløb til ibrugtagning af Dykanden, hvor vi regner med at konkretisere planerne allerede her i 2021.

Der er en aktiv dialog med kommunen om hjælp til dette.

 

 

 

Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina        D. 09.03.2021

 

Havnebestyrelsen holdt møde den 9. marts 2021.

Havnebestyrelsen planlægger at gennemføre generalforsamlingen d. 27. april 2021 vel vidende at der er stor risiko for at den ikke bliver til noget pga. Corona restriktioner. Regnskaberne for 2020 er ved af være færdige og viser pæne resultater for Greve Marina. Bestyrelsen har modtaget 1 forslag (vedr. udbygning af el-standere) samt 2 spørgsmål til bestyrelsen.

Internet etablering via fiber til de virksomheder og klubber der udviste interesse er blevet gennemført, kører godt og er overvåget 24/7 af leverandøren. Wi-Fi etableringen på broerne har derimod vist sig at drille lidt. Efter en betydelig arbejdsindsats er 80% af havnen nu dækket med 10 mbps på både 2,4 GHz og 5 Ghz, hvilket er langt hurtigere end hvad den gamle installation leverede. Det er primært mellem havneøerne der mangler dækning og specielt på 2,4 Ghz. Projektet undersøger manglerne og en mulig løsning vil være at opsætte yderligere et eller flere access punkter. Vi opfordrer til at manglerne bliver kommunikeret til projektet, da undersøgelserne både bidrager til projektet gennemførelse og fjerner misforståelser.

Vores områder omkring indsejlingen og indersiden af sydmolen er de seneste år sandet så meget til, at det begynder at give problemer for køl bådene. Havnebestyrelsen godkendte en uddybning af områderne.

Havnebestyrelsen har siden sidst gennemført en strategi workshop og er ved at skabe en strategisk plan for havnen frem imod år 2030. Det er vores ambition at få den færdig inden generalforsamlingen, men da det kræver møder og samarbejde med vores omgivelser er der en mindre risiko for, at det ikke lykkes. Men ambitionen har vi.

Den strategiske plan beskriver en række kommende projekter hvoraf ibrugtagning af Dykanden og etablering af et større vinter og helårsbadeanlæg er væsentlige komponenter. Vi har indledt møder med kommunen og organisationer uden for Greve Marina for at sikre os, at vi har omverdenens opbakning til planen inden den kommer til godkendelse på vores generalforsamling. Foreløbig har vi mødt en meget positiv indstilling til vores ideer.

 

 

 
 

 

Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina       D. 28.08.2020

 

Havnebestyrelsen holdt møde d. 28.08.2020.

Havnebestyrelsen har besluttet at gennemføre 2020 generalforsamlingen d 8.oktober 2020. Bestyrelsen vurderer at vi kan holde en ”Corona-sikret” generalforsamling, hvis vi tager vores forholdsregler. Der vil derfor blive udsendt en indkaldelse, hvor det fremgår, at tilmelding er nødvendig og at der kun må møde en person pr kontraktshaver op. Under disse betingelser mener bestyrelsen, at vi kan afholde generalforsamlingen i det sædvanlige lokale på Arenaskolen. Vi forbeholder os dog muligheden for at flytte til en anden adresse, såfremt vi får så mange tilmeldinger, at minimumsafstanden ikke kan overholdes.

Det går godt i Greve Marina. Corona har givet os mange udfordringer, men har også givet en fornyet interesse for sejlsporten. Begge havneøer melder derfor ”udsolgt” og ”slås” nu med at afvise nye sejlere på en pæn måde.

Bestyrelsesmedlemmer fra begge havneøer udviser en udbredt interesse for at harmonisere betingelser og priser på vores 2 havneøer. Vi har på de seneste bestyrelsesmøder diskuteret flere forhold hvor vi forsøger at fjerne unødvendige små forskelle i vores takster og betingelser. Helt konkret bliver grundlejen til grejhuse harmoniseret ifm med stigningen i 2021. Det kræver et godt samarbejde, men det er heldigvis til stede.

Internet etablering via fiber til de virksomheder og klubber der udviste interesse er blevet gennemført og kører godt. Wi-Fi etableringen på broerne har derimod vist sig at drille lidt mere end vi havde regnet med. Problemerne bliver analyseret og målt igennem og installationen ændret på de nødvendige punkter. I første omgang hed Wi-Fi punkterne hhv ”Mågen” og ”Hejren”. I det endelige setup kommer de til at hedde ”Greve Marina” da vi gerne vil have at brugerne kører på det nærmeste antenne, uanset hvor man hører til. Vi er jo en fælles havn.

Havne bestyrelsen har diskuteret nogle forskellige muligheder for at udvikle Greve Marina, både alene og i samarbejde med kommunen, grundejerforeninger og Strandparken. For at støtte disse diskussioner vil bestyrelsen i løbet af efteråret få etableret en lidt mere strategisk retning for havnen, så vi ved hvilke initiativer der er vigtigst for os.

 

 

 

Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina          D. 24.02.2020

 

Havnebestyrelsen holdt møde den 24.februar 2020.

Havnebestyrelsen gennemgik 2019 regnskabet og forslag til 2020 budgettet, der fremlægges på generalforsamlingen d. 28.april.

Havnebestyrelse er opmærksomme på, at indtægterne på Mågen har en mindre tilbagegang. Mågen laver alligevel et positivt resultat, da der er blevet holdt igen på udgifterne, men bestyrelsen er meget optaget af muligheder for, at sikre Mågen en positiv udvikling i økonomien. Havnebestyrelsen aftalte, at dette vil være en prioritet når vi igangsætter vores visions og strategiarbejde for havnen.

I forbindelse med behandling af regnskab og budget blev det klart, at øerne har lidt forskellig prissætning og praksis omkring udleje af arealer. Bestyrelsen vil tilstræbe ens betingelser og prissætning på de to havneøer og en konkret aktion vedrørende udleje til grejhuse blev aftalt.

Internetetableringen er godt i gang og vi er nu ved at være klar til at få koblet kontorer, klubber og erhverv på. Havnebestyrelsen besluttede nogle priser som vi mener er attraktive, da vi gerne vil have flest muligt brugere på de nye hurtige forbindelser.

Havnebestyrelsen diskuterede de tilfælde af pæleorm vi er stødt ind i. Vi er enige om at vi ikke skal overreagere men blot hurtigst muligt få skiftet pælene når vi opdager tilfælde af pæleorm. De to havneøer skal være i tæt kontakt og holde hinanden orienterede om de tilfælde der opstår.

 
  tov 1  
 

 

Meddelser fra bestyrelsen i S/I Greve Marina          D. 23.09.2019

 

Da Brian Krøyer og Carsten Ring (begge fra Mågen) har valgt at udtræde af bestyrelsen har havnebestyrelsen indkaldt de 2 respektive suppleanter og konstitueret sig på ny.

Vi siger velkommen til Jens Bondo Rasmussen (JBR) der indtræder som næstformand og Aksel A. Glæsner (AG) indtræder som bestyrelsesmedlem.


Bestyrelsen har gennemført et arrangement for Greves kommunalbestyrelse med henblik på at øge deres kendskab til Greve Marina og få en god dialog om havnens nutid og fremtid. Arrangementet forløb rigtig fint og bestyrelsen vil helt sikker inviterer kommunalbestyrelsesmedlemmerne en anden gang.


Vi har et flot aktivitetsniveau på havneøerne.

På Hejren står den nye flotte kran næsten klar til at blive indviet og Mågen er i gang med at indhente tilbud på at få lavet en tilstandsrapport på broerne samt få set på årsagerne til den tilsanding, der driller nogle steder i havnen. Mågen har også et grønt projekt hvor overskuddet fra salg af sponsor t-shirts skal finansiere opsætning af solceller.

Fundamentet til havnens vartegn er blevet støbt oppe ved strandvejen. Når det er hærdet godt af bliver de 2 sejl monteret. Vi regner med at invitere til indvielse snarest.

En moderne marina bør også have ordentlig internetforbindelse og det savner vi i Greve Marina. Bestyrelsen er derfor ved at undersøge hvordan vi kan forbedre dette, så vores internetforbindelse kommer på et attraktivt og moderne niveau.


Vild med Vand 2020 holder vi samlet for begge havneøer Lørdag den 13.juni 2020. Vi håber at havnens personale, klubberne og alle de frivillige vil være med til at lave et brag af en dag, så det bliver lige så godt som det tidligere har været. Eller måske endnu bedre?

 

 

 

tov 1  
 

Meddelelser fra Hejrens Ø-udvalg                        D. 30.06.2019

Kranprojektet: Vibrering af fundamentet viste sig at drille entreprenøren lidt da undergrundet var lidt fastere end forventet. Firmaet kom tilbage i uge 24 med ”en stor hammer”. Heldigvis har havnen en fastprisaftale på opgaven, så det kommer ikke til at koste os ekstra. Vi forventer stadig at den nye kran bliver monteret på fundamentet i slutningen af juli/starten af august.

Bro 2 udvidelsen: De pæle vi har anskaffet til bro 2 udvidelsen var lidt for tunge for vores sædvanlige pælebanker. Der kommer snart en større pælebanker og banker resten af pælene i ved bro 2.

Der er sat nye låseblik på masteskuret, så vi undgår situationer hvor det afstår uaflåst. I den kommende sæson vil man ikke skulle reservere en plads, men selv sætte et mærke på sin mast. Vi forventer af bådejerne har tilstrækkelig med disciplin til selv at vælge en passende plads.

Vi har jo besluttet at renovere dametoiletterne til vinter. Vi er lige i gang med at vurdere om vores økonomiske situation er så god, at vi eventuelt kan renovere både dame og herre siden.

Vi har problemer med at havnens brugere ikke gør sig tilstrækkelig umage med at sortere affald. Havnebestyrelsen opfordrer kraftigt til, at vi gør os mere umage da vi bliver mødt af stigende krav til miljøhåndtering.

TV2 kommer forbi den 10.juli. Der vil vi gerne præsentere havnen fra den dejligste side, så mød op og fyld på havnen.

 
  tov 1  
 

Meddelelser fra Hejrens Ø-udvalg                        D. 30.05.2019

Kommunikation fra konstituerende Ø-møde Hejren den 13. maj 2019.

Ø-udvalget konstituerede sig på følgende måde:

Formand: Frode Walther Nielsen

Kasser: Jan Asmussen

Driftsansvarlig: Mikkel Krarup

Personaleansvarlig: Bjarke M. Christensen

Hejrens økonomi ser meget fornuftig ud. Vores indtægter ligger på nuværende tidspunkt lidt over samme tidspunkt sidste år. Det finder Ø-udvalget meget tilfredsstillende, da vi har betydelige udgifter til forbedringer og renoveringsopgaver foran os.

Kranarbejdet begynder så småt at skride fremad. Byggetilladelsen er i hus. Grundrøret der skal bankes i jorden er ankommet og forventes banket i jorden i starten af juni. I den periode vil der væres nogle dage, hvor den gamle kran ikke kan tage både op og ned.

Anvendelsen af støtteben på de nye stativer har været genstand for lidt for meget ad-hoc debat.

Ø-udvalget har diskuteret emnet og besluttet, at der skal udarbejdes nogle lidt fastere retningslinjer for hvilke både der skal støttes af ekstra ben. Tages op igen på næste Ø-udvalgsmøde.

Debatten på generalforsamlingen viste tydeligt en mangel og appetit på flere store pladser i havnen.

Ø-udvalget besluttede derfor at udvide Bro2 projektet så der nu anlægges nye K pladser samt eventuelt en dobbelt K plads. Pælene etableres i slutningen af maj-Juni og det forventes at størsteparten af pladserne sælges eller udlejes i indeværende sæson.

Havnekontorets IT systemer er ved at være ganske ”bedagede” og støtter ikke det daglige arbejde effektivt. Udskiftning af både regnskabsprogram og etablering af et samlet planlægningsprogram undersøges derfor. Renovering af dametoiletterne, der var planlagt til vinteren 2018/19, blev udskudt på grund af det bortfaldne tilskud fra kommunen. Vi renoverer nu for havnens egne midler i den kommende vinter.

Vi har lidt problemer med, at bådenes ”Greve Marina” klistermærker ikke sidder synligt nok. Ø-udvalget har besluttet, at vi i 2019 overlader det til bådejerne selv at sætte mærkerne som de plejer, men at der fra og med 2020 kommer retningslinjer for hvor på bådene mærkerne skal sidde, så de er tilstrækkeligt synlige. Ovenstående er essensen af de væsentlige sager af generel interesse.

Havnebestyrelsen behandlede i tillæg hertil et antal øvrige sager, hvor de involverede vil blive orienteret direkte.

Næste møde i Ø-udvalget er planlagt til mandag d. 17. juni 2019.

 
  tov 1
 
 

Meddelelser fra Hejrens Ø-udvalg                         D.18.04.2017

Søsætning

Når ens båd er søsat, skal den omgående fjernes fra søsætningskajen for at gøre plads til næste søsætning. Har man behov for at blive liggende i området, kontaktes havnepersonalet som vil anvise hvor man må ligge.


Fortøjning foran mastekranen

Det er kun tilladt at fortøjer foran mastekranen hvis bådens mast skal påsættes med det samme. Der skal tages hensyn til andre bådejere der er klar til at påsætte deres master før man selv er klar. Fordi man ligger ved mastekranen betyder det ikke at man har førsteret til kranen. Husk at master kun må ligge på pladsen i højst 24 timer før påsætningen. Master som skal ligge i længere tid skal placeres i stålreolen ved siden af pladsen.


Brug af mastekran

Ved brug af mastekranen skal man være opmærksom på, at den ikke må drejes mere en 360 grader. Drejes den mere en 360 grader trækkes el kablerne over og skal repareres. Dette er sket rigtig mange gange i sidste sæson, med en stigning i reparations omkostninger til følge. Kranens kæde hejs må heller ikke blokeres eller køres helt i top da kranens motor brænder sammen. Kranen skal bruges med omtanke så vi kan holde vedligeholdelses udgifter nede.


Fortøjninger

Vi opfordrer jer til at placere jeres agter fortøjninger midt på pælen og ikke i toppen af pælen. Når fortøjningen sættes i toppen af pælen, påføres pælen en større belastning som i værste tilfælde medfører knækkede eller skæve pæle.


Optaget/Ledig skilte

Husk at vende skiltet til GRØN hvis I er væk fra havnen i mere end et døgn. Er man væk i en længere periode f.eks. på sommerferie, kan man på havnekontoret hente en speciel skilt til at sætte på det grønne skilt der fortæller forventet hjemkomstdato. Skulle man komme hjem før tiden kan man, dagen før bådens anløb, ringe til havnekontoret, i kontorets åbningstid, og meddele sin hjemkomst. Havnens personale vil så være behjælpeligt med at vende ens skilt til RØD dagen før bådens anløb.


Oprydning på landpladser

Husk at rydde op efter jer på pladsen når jeres båd er søsat. Fjern alt affald og løse genstande som træbukke og stiger. Der vil inden længe ske en oprydning af stativer på landpladserne og alt der ikke er mærket med plads nr. eller har pladsmærker påsat vil blive fjernet.


Vedr. strømstanderne på broerne

I sommerperioden får vi mange gæstesejler, der gerne vil have strøm på deres både, mens de besøger vores havn. Da der ikke er strømstik til alle på broerne, skal I huske at fjerne jeres strømstik og tømme strømbeholdning når I forlader havnen i en kort eller længere periode. 

 
  tov 1